Наукова бібліотека


МНУ ім. В. О. Сухомлинського

Зразки бібліографічного опису

ЗРАЗКИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ
ДЛЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО КУРСОВОЇ, ДИПЛОМНОЇ, РЕФЕРАТУ.

Приклади оформлення списку літератури згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40) зміст

Опис книги одного автора:

 • Ситченко А. Л. Навчально-технологічна концепція літературного аналізу: монографія / А. Л. Ситченко. – К. : Ленвіт, 2004. – 304 с.


 • Гладишев В. В. Теорія і практика контекстного вивчення художніх творів у шкільному курсі зарубіжної літератури: монографія / В. В. Гладишев. – Миколаїв : Іліон, 2006.– 372с.


 • Скребець В. О. Основи психодіагностики : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. О. Скребець. -

  3-тє вид., перекладене з рос., перероб. та доп. - К. : Слово, 2003. – 192с.



Опис книги двох або більше авторів:

 • Корольчук М. С. Історія психології: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М. С. Корольчук,

  П. П. Криворучко. – К.: Ельга ; Ніка-Центр, 2004. – 248 с.


 • Шкаруба Л. М. Скарбниця духовної спадщини. (Нариси з історії світової культури) : навчально-методичний посібник для викладачів, студентів та учнів старших класів / Л. М. Шкаруба,

  С. М. Шошура. – Миколаїв : Іліон, 2005. – 174с.



Опис книги під заголовком:

 • Інтелектуальна власність: теорія і практика інноваційної діяльності: підручник /За ред. М. В. Вачевського.– К. : Професіонал, 2006.– 448с.


 • Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій: навчальний посібник / За ред. І. А. Зязюна,

  О.М. Пєхоти. - К. : А.С.К., 2003. – 240 с.



Опис статті зі збірника:

 • Пєхота О. М. Вимоги до особистості сучасного викладача університету з позиції гуманізації освіти / О. М. Пєхота // Підвищення ефективності навчально-виховної роботи в сучасній вищій школі. – Миколаїв : Вид-во ПСІ КСУ, 2003. – С. 48-53.


 • Якименко С. І. Формування основ світогляду молодших школярів на засадах естетики живой природи / С. І. Якименко // Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки.: збірник наукових праць. – Миколаїв : МДУ, 2004. - Вип. 8. – С. 347-353.



Опис окремого тома багатотомного видання:

 • Бажан М. П. Вибрані твори у двох томах. Т. 2. Переклади /

  М. П. Бажан ; Коментарі та примітки Н. В. Костенко,

  А. Я Слободяника. - К. : Українська енциклопедія, 2004. – 608с.


 • Дорогунцов С. І. Оптимізація природокористування: в 5-ти т. : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С. І. Дорогунцов, А. М. Муховиков, М. А. Хвесик. - Т. 1: Природні ресурси: еколого-економічна оцінка. – К. : Кондор, 2004. – 291с.



Опис статей з журналів і газет:

 • Ситченко А. До поняття навчального проектування на уроках літератури / А. Ситченко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 1. – С. 21-24.


 • Толок В. Особливості реалізації основних принципів Болонської декларації в Україні / В. Толок, О. Васильєва // Освіта і управління. – 2005. – № 3-4. – С. 161-164.


 • Островерхова Н. Технології видів аналізів уроку /

  Н. Островерхова// Відкритий урок. – 2006. – № 3-4. – С.71-77.



Опис електронних ресурсів:

 • Державна наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" [Електронний ресурс] : [сайт] / Книжкова палата України. - Електронні дані. - К.: Книжкова палата України, 1998. - Режим доступу: http://www.uknbook.net/(20.12.2009)


 • Гришкова Р.О. Формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей [Електронний ресурс]: монографія/ Р.О. Гришкова. - Миколаїв: Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2007. - 424с. - Режим доступу до видання: http://bibl.kma.mk.ua/index.php?m=9&b=14(20.12.09)