Наукова бібліотека


МНУ ім. В. О. Сухомлинського

Правила користування бібліотекою

1. Загальні положення


1.1. Правила користування Науковою бібліотекою МНУ ім. В.О. Сухомлинського розроблені відповідно з Законом України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" із змінами та доповненнями, затвердженими Верховною Радою України 16.03.2000 року, з “Типовим положенням про бібліотеку вищого закладу освіти”, (затвердженого МОНУ 06.08.2004 р.), з “Типовими правилами користування бібліотеками в Україні”(затверджено МKіМУ 25.05.2001, № 319) та з “Типовими правилами користування бібліотеками в закладах освіти (МОУ 31.08.1998, № 321).
1.2. Правила користування Науковою бібліотекою МНУ – документ, що встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів, порядок користування бібліотечними фондами та інформаційно-бібліографічними послугами, умови запису в бібліотеку, регламентує права та обов’язки користувачів та бібліотеки.
1.3. На основі “Типових правил” Наукова бібліотека МНУ розробляє власні правила користування відповідно до контингенту користувачів та спеціалізації вузу, власних умов обліку та збереження фонду.
1.4. Правила користування Науковою бібліотекою МНУ ухвалюються методичною радою бібліотеки і затверджуються ректором вузу.

2. Порядок запису до бібліотеки


2.1. Право користування бібліотекою мають студенти, аспіранти, професорсько-викладацький склад та працівники структурних підрозділів університету, учні ліцею “Педагог”. Користувачі інших вищих навчальних закладів обслуговуються лише в читальних залах (при наявності посвідчення).
2.2.Читачі мають право отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементах, в читальних залах, філіях; користуватись всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування.
2.3. Для запису в бібліотеку викладачам та співробітникам необхідно подати службове посвідчення, дійсне в поточному році, довідку з відділу кадрів університету, аспірантам – з наукової частини.
2.4. Студенти перших курсів усіх форм навчання записуються до бібліотеки на основі наказу ректора про зарахування до університету, а на підставі студентських квитків надається номер читацького формуляра.
2.5. Перед записом в бібліотеку читач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити зобов'язання їх неодмінного виконання підписом у читацькому формулярі та читацькому квитку.
2.6. На підставі поданих документів користувачу бібліотеки видається читацький квиток, який надає право користування усіма підрозділами бібліотеки. Втрата читацького квитка не позбавляє читача відповідальності за всі документи, що взяті під нього.
2.7. При втраті читацького квитка користувач може отримати дублікат протягом місяця після заяви про втрату; оформлення дублікату – за власний рахунок читача.

3. Порядок користування бібліотекою.


3.1. Обслуговування користувачів бібліотеки здійснюється тільки при наявності читацького квитка з дійсним терміном використання.
3.2. Навчальна література видається на абонементі учбової літератури на семестр або на навчальний рік у кількості, що відповідає навчальним планам, кількість книг з однієї дисципліни регулюється можливостями бібліотеки.
3.3. Наукова література видається на абонементі наукової літератури професорсько-викладацькому складу та співробітникам у кількості 10-15 примірників строком на місяць, студентам – до 10 примірників.
3.4. Художня література видається у кількості не більше 3 примірників строком до 15 днів.
3.5. Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту, видання на електронних носіях, матеріали по МБА, видаються лише в читальних залах.
3.6. Бібліотекар має право подовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї нема попиту з боку інших читачів.
3.7. При відсутності в бібліотеці необхідних видань, їх можна отримати з фондів інших бібліотек за міжбібліотечним абонементом (МБА).
3.8. Для одержання літератури читач подає читацький квиток (за необхідністю – студентський), читацьку вимогу, заповнює книжковий формуляр (дата одержання, читацький номер для студентів, прізвище для викладачів, підпис). За кожний одержаний екземпляр документу користувач розписується в книжковому та читацькому формулярах.
3.9. На одну видачу у читальному залі користувач має змогу отримати не більше 5 примірників книг та 5 примірників періодичних видань.
3.10. Виносити видання з приміщення читального залу без дозволу бібліотекаря забороняється.
3.11. Читач не має права отримувати декілька примірників одного видання.
3.12. Видача літератури здійснюється при відсутності заборгованості на всіх пунктах видачі.

4. Права, обов’язки та відповідальність користувачів.


Користувач має право:

4.1. Одержувати повну інформацію про склад фонду, послуги бібліотеки та правила їх використання, розраховувати на оперативне, ввічливе, диференційне обслуговування.
4.2. Отримувати в тимчасове користування необхідні документи з фонду бібліотеки.
4.3. Користуватись послугами МБА.
4.4. Отримувати консультативну допомогу щодо оволодіння навичками самостійного користування довідково-пошуковим апаратом бібліотеки, пошуком інформації в автоматизованому режимі.
4.5. Брати участь в заходах, що проводить бібліотека.
4.6. Надавати практичну допомогу бібліотеці, подавати адміністрації бібліотеки та навчального закладу зауваження і пропозиції щодо роботи бібліотеки.

Користувач зобов’язаний:

4.7. Читачі зобов’язані:
 • дбайливо ставитись до всіх видань, одержаних із фондів бібліотеки;
 • повертати їх у встановлені терміни;
 • не виносити із приміщення бібліотеки літературу, якщо вона не видається додому або не записана в читацькому формулярі;
 • не робити в ній ніяких позначок, підкреслювань, не виривати, не загинати сторінки;
 • не пошкоджувати облікові документи: аркуші видачі, картки з каталогів та картотек;
 • не порушувати розстановку фондів з відкритим доступом;
 • дбайливо ставитися до бібліотечного обладнання, меблів, приміщень. 4.8. При одержанні документів ретельно перевірити їх кількість та наявність пошкоджень, і в разі виявлення дефектів попередити про них бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідні позначки. В іншому разі відповідальність за виявлені дефекти несе читач, який користувався літературою останнім.
  4.9. На літній період студенти денної форми навчання повинні повернути до бібліотеки усі зафіксовані за ними в читацькому формулярі документи.
  4.10. Викладачі та співробітники на початку кожного календарного року, а студенти заочної форми навчання – на початок кожного навчального року, повинні перереєструвати всю літературу (при наявності кожного примірника).
  4.11. У разі закінчення навчання або відрахування, звільнення з посади користувач повинен повністю розрахуватись з бібліотекою, підписати обхідний лист, де зроблена помітка про відсутність заборгованості на всіх пунктах видачі у бібліотеці. При порушенні користувачами правил бібліотека інформує адміністрацію університету, має право вимагати від керівництва університету не допускати до сесії студентів, не видавати дипломів, а співробітникам – трудову книжку до ліквідації заборгованості.
  4.12. Дотримуватись загальних правил поведінки у громадських місцях:
 • приходити до бібліотеки в охайному вигляді, у тверезому стані;
 • заяву на видачу документів або виконання іншої бібліотечної послуги робити ввічливо;
 • не вживати їжі в приміщеннях бібліотеки;
 • дотримуватись тиші в читальних залах та інших приміщеннях бібліотеки;
 • не користуватись мобільними телефонами.
  Відповідальність користувача:

  4.13. За втрату або пошкодження документів із бібліотечного фонду, облікових документів, бібліотечного обладнання користувачі несуть адміністративну або матеріальну відповідальність.
  4.14. У разі втрати або пошкодження документів із бібліотечного фонду користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними (за визначенням бібліотекаря) документами. Вартість пошкоджених та втрачених видань визначається за ринковими цінами, які діють на день розрахунку і встановлені каталогами-прейскурантами.
  4.15. Заміна втраченої чи пошкодженої читачами літератури фіксується у спеціальному журналі і підтверджується підписами читача та бібліотекаря.
  4.16. За затримання документів більш встановленого бібліотекою терміну користувач несе адміністративну відповідальність (встановлює бібліотека).
  4.17. За порушення правил користування бібліотекою, за втрату та пошкодження документів користувач втрачає право користування бібліотекою на термін, встановлений адміністрацією бібліотеки (від місяця до повного припинення обслуговування).