Наукова бібліотека


МНУ ім. В. О. Сухомлинського

Репродуковані (відскановані) видання

Педагогічні науки

 1. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. І. Поніманська. – К,: „Академвидав”, 2004. – 456 с. зміст

 2. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. І. Поніманська. – К,: „Академвидав”, 2006. – 456 с. зміст

 3. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки : навчальний посібник / О. М. Степанов, М. М. Фіцула. – К,: Академвидав, 2006. – 520 с. (Альма-матер) зміст

 4. Дитина. Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку : навчальна програма. – Київ : Освіта, 1993. – 270 с. зміст

 5. Дитина. Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років : навчальна програма / 3-тє вид., доопрац. та доп. – Київ, 2010. – 288 с. зміст

 6. Трофименко Л.І. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ : програмно-методичний комплекс / за ред. Є. Ф. Соботович. – К. : Актуальна освіта, 2007. – 120 с. зміст

 7. Богуш А., Гавриш Н., Котик Т. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах : підручник для студентів вищих навчальних закладів факультетів дошкільної освіти. – К. : Видавничий Дім "Слово", 2006. – 304 с. зміст

 8. Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: Монографія. – К.: «Самміт-Книга», 2009. – 272 с. :іл. – (Серія „Інклюзивна освіта") зміст

 9. Логопедія: підручник / за ред. М.К. Шеремет. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 376 с. :іл. зміст

 10. Українська мова. Українська література. 5-9 класи : навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ, 2013. – 160 с. зміст

 11. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика : учебник для студентов высших учебных заведений. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 272 с. - (Коррекционная педагогика) зміст

 12. Кудряшев Н.И. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы : пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1981. – 188 с. зміст

 13. Мельничайко В.Я. Лінгвістика тексту в шкільному курсі української мови : посібник для вчителів. – К.: Радянська школа, 1986. – 166 с. зміст

 14. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій: / автор-укладач Н.П. Наволокова. – Х.: Основа, 2009. – 176 с. (Серія "Золота педагогічна скарбниця") зміст

Мовознавство

 1. Мацько Л.І. Кравець Л.В. Культура українського фахового мовлення: навчальний посібник. — К.: ВЦ "Академія", 2007. — 360 с. - (Альма-матер) зміст

 2. Куранова С.І. Основи психолінгвістики: навчальний посібник. /
  С. І. Куранова — К.: ВЦ "Академія", 2012. — 208 с. - (Альма-матер) зміст

 3. Бондалетов В.Д. Социальная лингвистика: учебное пособие для студентов педагогических институтов. — М.: Просвещение, 1987. — 160 с. зміст

 4. Сучасна українська літературна мова: синтаксис / за заг. ред. І.К. Білодіда — К.: Наукова думка, 1972. — 509 с. зміст

Літературознавство

 1. Старовойт Л.В. Література Миколаївщини: навчальний посібник до курсу «Літературне краєзнавство». Для студентів філологічних спеціальностей. – Миколаїв: Іліон, 2014. – 248 с. зміст

Психологічні науки

 1. Рускуліс Л.В. Психолінгвістика : навчально-методичний посібник / Л.В. Рускуліс. — Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2012. — 88 с. зміст

 2. Сайтарлі І. А. Культура міжособистісних стосунків : навчальний посібник / Інна Анатоліївна Сайтарлі. — К. : Академвидав, 2007. — 240 с. зміст

Засоби масової інформації

 1. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. — М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер» — 2001. — 656 с. зміст

 2. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии ХХ века. — 199 с. зміст

 3. Шевченко В.Е. Художньо-технічне редагування: підручник. - К.: ПАЛИВОДА А.В., 2010. — 516 с. зміст

Історія

 1. Ковалева О.Ф., Чистов В.П. Очерки истории культуры Южного Прибужья (от истоков до начала ХХ века) / О. Ф. Ковалева, В. П. Чис-
  тов: Кн.1. Из прошлого культурной жизни на Николаевщине. - Николаев, 2000. - 142 с. зміст

 2. Ковалева О.Ф., Чистов В.П. Очерки истории культуры Южного Прибужья (от истоков до начала ХХ века) / О. Ф. Ковалева, В. П. Чис-
  тов: Кн.2. Литература и театр. - Николаев, 2000. - 148 с. зміст

 3. Павлик, І. С. Історія Миколаївщини [Текст] : навч. посібник для учнів 7-11 кл. загальноосвітніх шкіл II-III ступенів / І. С. Павлик, П. М. Три-
  губ, О. В. Білюк. - 2-е изд., испр. и доп. - Миколаїв : Микол. обл. друкарня, 1998. - 108 с. зміст

 4. Шкварець В.П., Мельник М.Ф. Історія рідного краю. Миколаївщина [Текст] : навчальний посібник / В.П. Шкварець, М.Ф. Мельник. - 2-е вид., доопр., випр. та доп. - Миколаїв, 2004. - 274 с. зміст

Фізична культура та спорт

 1. Герцик М.С., Вацеба О.М. Вступ до спеціальностей галузі "Фізичне виховання і спорт" : підручник / М.С. Герцик, О.М. Вацеба. - Харків: "ОВС", 2005. - 240 с. зміст

Періодичні видання

 1. Всесвітня література. - № 11-12. - 2017 зміст


 2. Дивослово. - 11-12. - 2017 зміст


 3. Зарубіжна література в школах України. - № 11 - 2017. зміст


 4. Зарубіжна література в школах України. - № 12 - 2017. зміст


 5. Українська мова і література в школаї Ураїни. - 7-8. - 2017 зміст


 6. Економіка та держава. - № 11. - 2017. зміст


 7. Економіка та держава. - № 12. - 2017. зміст